องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๖๕๕ ต่อ ๑๐๑ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๖๕๕ ต่อ ๑๐๒
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : klongsai03@hotmail.com