Change Language Thai English
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐๗๗-๓๘๐๖๕๕ ต่อ ๑๐๑
  หน้าหลัก  
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  กฎหมาย / ระเบียบ
  สถานที่ท่องเที่ยว
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ข้อมูลผู้บริหาร
  สายตรงนายก
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  ติดต่อ อบต.
 
  แผนงาน  
 
  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
  คู่มือบริการประชาชน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  E-Service
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  จัดซื้อจัดจ้าง
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  การขับเคลื่อนจริยธรรม
 
  รายงาน  
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
  รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  กิจการสภา
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี / การจำหน่ายพัสดุ
  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 
  ข้อมูลข่าวสาร  
 
  งานการเจ้าหน้าที่
  การจัดการความรู้ KM
  ITA
 
  ทำเนียบบุคลากร  
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
   
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
 
 
นางสาวธนวัน ภูมิไชยา
นายกอบต.คลองไทร
(065-665-3924)
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศ ขยายเวลาดำเนินการตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 1)
ประกาศ อบต.คลองไทร เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในงานราชการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 27 รายการ (ดู : 0)
ประกาศขยายเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2566 (ดู : 11)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทรเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่3)  (ดู : 3)
กศน.ประกาศรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2566 (ดู : 13)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศ กำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมพื้นไม้โรงเรียนบ้านโตนดสูง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  (ดู : 1)
ประกาศ กำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลคลองไทร หมุ่ที่ 1-9 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 3)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายไสว-สีแยกต้นโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  (ดู : 7)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการเปลี่ยนถังประปาบ้านไสสระ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง (ดู : 7)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายหน้าสถานีรถไฟคลองไทร หมู่ที่ 1 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 4)
 
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
 
 
กิจกรรมต่อ... (ดู : 316)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมคณะก... (ดู : 42)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมประจ... (ดู : 293)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการช่ว... (ดู : 220)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการพัฒ... (ดู : 215)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันปิยะมหา... (ดู : 232)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันรักต้นไ... (ดู : 295)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เจ้าหน้าที... (ดู : 313)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การประเมิน... (ดู : 308)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึก... (ดู : 468)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันเด็กแห่... (ดู : 449)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
พิธีรับพระ... (ดู : 521)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เข้าร่ามงา... (ดู : 440)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมจิต... (ดู : 507)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
พิธีบำเพ็ญ... (ดู : 531)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ข่าวสารการรับสมัครงาน
   
  หนังสือสั่งการ อปท.จ.สุราษฎร์ธานี
   
กระดานสนทนา (Q&A) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร คลิ๊กที่นี่

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอีเล็กทรอนิกส์
ของราชการ
อบต.คลองไทร

ระบบอีเมล์สารบรรณ
อบต.คลองไทร

 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๖๕๕ ต่อ ๑๐๑ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๖๕๕ ต่อ ๑๐๒
E-mail Address : klongsai03@hotmail.com
Copyright © 2016. www.klongsai-surat.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs