ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-20

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-24

องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-28

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน

จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลป่าร่อน หมู่ที่ 2,4,7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-27

องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-22

องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร

ซื้อโครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-29

องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๖-๐๐๐๗) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-27

องค์การบริหารส่วนตำบลวัง

จ้างเหมาจัดและตกแต่งสถานที่ เครื่องเสียง เวที เครื่องปั่นไฟ และติดตั้งไฟประดับ โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่นงานลอยกระทง ตำบลวัง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-23

องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์

จ้างซ่อมแซมกระจกหน้า รถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-5795 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-27

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่าข้อแข็ง หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๓๑-๖๓-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-22

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-13

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-23

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายด้วน - บ้านนายโกวิทย์ หมู่ ๖ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-11-24

องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๘๕๗ สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๙-๐๐๐๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-22

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-24

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ระวังถนนชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-28

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ซื้อวัสดุงานประเพณีลอยกระทง ปี2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-23

องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมสนามกีฬา อบต. บางงอน หมู่ที่ 4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-09-22

องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-10

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81 - 7375 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-29