กองคลัง
 • นางเฉลา นิลจินดา

  ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) โทร 081-0869144

 • นางปิยะนุช ภูมิไชยา

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ โทร 094-7162649

 • นางสาวลลิตา คงชนะ

  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ โทร 093-7839908

 • นางสาวสุภาวิตา แสงศรี

  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน โทร 082-4110266

 • นางสาวสุธิดา สนธิสุวรรณ

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน โทร 062-0090406

 • นางสาวศุภวรรณ เพชรทอง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ โทร 094-5154244

 • นางสาวอัญชลี ธรรมบำรุง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โทร 082-8072781