คณะผู้บริหาร
 • นางสาวธนวัน ภูมิไชยา

  นายก อบต.คลองไทร

  โทร.065-6653924

 • นายลิขิต ศรีรักษา

  รองนายก อบต.คลองไทร

  โทร.095-1912418

 • นายโกมล ธรรมบำรุง

  รองนายก อบต.คลองไทร

  โทร.081-3677549

 • นางอรทัย เกิดสมบัติ

  เลขานุการนายก อบต.คลองไทร

  โทร.081-7885868