หัวหน้าส่วนราชการ
 • นายเธียรชัย มณีโชติ

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

  0817374635

 • นางสาวรพีพรรณ มุลวิไล

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

  0821678196

 • นายชัยยุทธ์ สามเสาร์

  หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

  0819789268

 • นางเฉลา นิลจินดา

  ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

  0810869144

 • - ว่าง -

  ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)