สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 • นายพิทยกิจ รอดศรีนาค

  ประธานสภา อบต.คลองไทร โทร 099-2625396

 • นายจิรายุทธ ภิญญานิล

  รองประธานสภา อบต.คลองไทร โทร 088-3821161

 • นายเธียรชัย มณีโชติ

  เลขานุการสภา อบต.คลองไทร โทร 081-7374635

 • นายอดุลย์ อินทจันทร์

  ส,อบต.ม.1 โทร 087-3879215

 • นายเกรียงไกร ทองสง่า

  ส.อบต.หมู่ที่ 2 โทร 065-0345325

 • นายสามารถ พลภักดี

  ส.อบต.หมู่ที่ 4

 • นางอุทัยวรรณา สมศิลป์

  ส.อบต.คลองไทรม.5 โทร 080-5335156

 • นายบรรจบ รามรงค์

  ส.อบต.หมู่ที่ 6 โทร 093-5794622

 • นายกิตติพงศ์ ประดิษฐ์

  ส.อบต.หมู่ที่ 7 โทร 062-9922724

 • นายกิตติ คงชาตรี

  ส.อบต.หมู่ที่ 9 โทร 098-0545136