ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการทอดกฐินวัดอัมพาราม ปี2567

กิจกรรมการทอดกฐินวัดอัมพาราม ปี2567

5

20 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำพุทธศักราช 2566

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำพุทธศักราช 2566

6

14 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
  โครงการฝึกอบรมอปพร.

โครงการฝึกอบรมอปพร.

31

7 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ถวายเทียนพรรษาดเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ปี2566

ถวายเทียนพรรษาดเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ปี2566

32

3 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566

4

31 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ข้าราขการ พนักงานและลูกจ้าง

กิจกรรมต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ข้าราขการ พนักงานและลูกจ้าง

421

7 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

101

25 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย

กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย

41

29 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ถวายเทียนพรรษาดเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

ถวายเทียนพรรษาดเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

39

18 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาประจำปี 2565

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาประจำปี 2565

34

18 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรขององค์ก่ารบริหารส่วนตำบลคลองไทร

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรขององค์ก่ารบริหารส่วนตำบลคลองไทร

36

4 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมประจำเดือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

ประชุมประจำเดือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

362

14 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการช่วยเหลือเด็กที่อาศัยในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

โครงการช่วยเหลือเด็กที่อาศัยในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

279

17 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

263

8 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
วันปิยะมหาราข ปี 2564

วันปิยะมหาราข ปี 2564

281

9 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
วันรักต้นไม้ปี 2564

วันรักต้นไม้ปี 2564

353

29 ตุลาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมจิตพอเพียงต้านการทุจริต

เจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมจิตพอเพียงต้านการทุจริต

368

17 ธันวาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563

367

18 สิงหาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

499

28 กุมภาพันธ์ 2563
อ่านเพิ่มเติม...
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

475

11 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...