สำนักปลัด
 • นายชัยยุทธ์ สามเสาร์

  หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) โทร 081-9789268

 • นางกมลวรรณ โภคภิรมย์

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โทร 094-6899395

 • นายศักดา สุวลักษณ์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร 099-3641783

 • นางสาวกัญญารินทร์ อินทร์ทรัพย์

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทร 094-2498991

 • นางสาวปิยะมาศ ธรรมบำรุง

  ครู โทร 084-6309595

 • นางกนิษฐา จันทร์โกมุท

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โทร 097-9629854

 • นางสาวโชติมา นิลอรุณ

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน โทร 065-5626358

 • นางสาววราภรณ์ ขาวขันธ์

  ครู โทร 080-5312220

 • นายธีระยุทธ เพชรสังข์

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน โทร 081-8146094

 • นายโกเมท ทองสง่า

  พนักงานขับรถยนต์ โทร 083-6489807

 • นายสมชาติ โกละกะ

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา โทร 087-4723733

 • นางดวงมณี พรหมสวาสดิ์

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก โทร 061-6834878

 • นางสาววรัญญา ภูมิไชยา

  ผู้ดูแลเด็ก โทร 099-4074355

 • นายสมทรง พลภักดี

  พนักงานดับเพลิง โทร 082-8101128

 • นางสาวสุภาภรณ์ ศรีนิล

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก โทร 091-2274834

 • นายอภินันท์ นุ้ยสวี

  ภารโรง โทร 091-0435537

 • -ว่าง-

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาววพัณณ์ชิตา ทองปลอด

  ผู้ดูแลเด็ก โทร 065-3262962

 • นางสาววันวิสา เฉลิมพิพัฒน์

  ผู้ดูแลเด็ก โทร 088-4433181

 • นางสาวมัสติกา เจียวก๊ก

  ผู้ดูแลเด็ก โทร 098-7218313