กองช่าง
 • - ว่าง -

  ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

 • -ว่าง-

  นายช่างโยธาอาวุโส

 • นายจักรพันธ์ ประทุมทอง

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา โทร 088-3857647

 • นางสาวเยาวลักษณ์ โรยทองคำ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ โทร 089-8731963

 • นายภัทรกร เมฆเสน

  ผู้ช่วยนายช่างเชียนแบบ โทร 090-1534424

 • นายภูริวัชร์ สายชู

  คนงาน โทร 082-5359215