ภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ข้าราขการ พนักงานและลูกจ้าง
1119
7 เมษายน 2566

ในวันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 15.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร นำโดยนางสาวธนวัน ภูมิไชยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ได้มีการประชุมพนักงานประจำเดือน เมษายน มีบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการให้นโยบายและความรู้เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรรับทราบแนวทาง Dos&Don'ts และให้บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลูกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดเป็นรูปธรรมในองค์กร