ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
102
25 มกราคม 2566

ประมวลภาพกิจกรรม ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร