ภาพกิจกรรม
RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนพื้นที่ อบต.คลองไทร
85
26 มกราคม 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน  โดยคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตำบลคลองไทร ร่วมกับทีมปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนตำบลคลองไทร ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมทวนสอบการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือนของพื้นที่ตำบลคลองไทรตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธืเป็นศูนย์ ตามนโยบายรัฐบาลที่กำหนด