ข้อมูลพื้นฐาน
ด้านการเมือง การปกครอง
3 พฤศจิกายน 2566

0


     
         เขตการปกครอง
     
                    ตำบลคลองไทร   แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  9  หมู่บ้าน ดังนี้             

หมู่ที่ หมู่บ้าน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

1 บ้านคลองหอ มี  นายอนุสรณ์ อินทรกำเหนิด         เป็นผู้ใหญ่บ้าน
2 บ้านคลองเข้ มี  นายศุภชัย ฤทธิ์พันธ                  เป็นผู้ใหญ่บ้าน
3 บ้านหน้าวัดอัมพาราม   มี  นายคณากฤต ทองตำลึง             เป็นกำนันตำบลคลองไทร
4 บ้านท่าน้ำแห้ง มี  นายพัชรินทร์ เกิดสมบัติ                       เป็นผู้ใหญ่บ้าน
5 บ้านเชียร มี  นายมโนช ขวัญแก้ว                   เป็นผู้ใหญ่บ้าน
6 บ้านควนสุวรรณ มี  นายสรพงษ์  เผือกภูมิ                 เป็นผู้ใหญ่บ้าน
7 บ้านดอนใหญ่ มี  นายเอกชัย    สโมสร                  เป็นผู้ใหญ่บ้าน
8 บ้านนาลึก มี  นายธวัช  สิทธิกูล                      เป็นผู้ใหญ่บ้าน
9 บ้านไม้เรียบ มี  นายนำชัย  ราชสุข                     เป็นผู้ใหญ่บ้าน

 

ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
21 กรกฎาคม 2557

0


       
            การบริการพื้นฐาน

                 1  การคมนาคม  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร มีถนนจำนวน 40 สาย ประกอบด้วย
                         - ถนนลาดยาง  จำนวน  14  สาย
                         - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน 5 สาย
                         - ถนนลูกรัง จำนวน  21  สาย
                2  การโทรคมนาคม  มีที่ทำการไปรษณีย์อนุญาต จำนวน  1  แห่ง
                3. การไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้แล้ว จำนวน 9 หมู่บ้าน
                4. แหล่งน้ำธรรมชาติ
                        -  มีลำน้ำ ลำห้วย จำนวน 2 สาย
                        -  มีบึง หนองและอื่นๆ จำนวน 6 บึง
                5. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
                      - ฝาย จำนวน 4 แห่ง
                      -  บ่อน้ำตื้น จำนวน  30 แห่ง
                      -  บ่อโยก จำนวน 11 แห่ง
                      -  ประปาหมู่บ้าน จำนวน 17 แห่ง
                      -  สระน้ำ จำนวน 3 แห่ง

ลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ
21 กรกฎาคม 2557

0


       สภาพทางเศรษฐกิจ

                 อาชีพ   ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ได้แก่  การทำสวนยางพารา  ทำนา  ทำสวนปาล์มน้ำมัน  เลี้ยงสัตว์  และประกอบอาชีพอื่น ๆ
                 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร มีปั๊มน้ำมันและก๊าซ   จำนวน  4    แห่ง 
                     - โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 10  แห่ง
                     - บริษัท/ห้างร้าน จำนวน  49  แห่ง

สภาพทั่วไป
21 กรกฎาคม 2557

0


     
        ลักษณะที่ตั้ง
                ตำบลคลองไทรมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง  ดังนี้
                         ทิศเหนือ            ติดต่อกับตำบลท่าเคย        อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
                         ทิศใต้               ติดต่อกับตำบลมะลวน        อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
                         ทิศตะวันออก       ติดต่อกับตำบลศรีวิชัย         อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
                         ทิศตะวันตก       ติดต่อกับตำบลตะกุกเหนือ  อำเภอวิภาวดี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

        เนื้อที่   
                ตำบลคลองไทรมีเนื้อที่ประมาณ  91  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  56,875  ไร่
                         ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะของตำบลคลองไทร  เป็นแนวยาวจากตะวันออกไปตะวันตก  โดยพื้นที่ด้านตำวันออกเป็นที่ราบมีการทำนาอยู่ทั่วไป และพื้นที่ด้านตะวันตกเป็นเนินเขา  เป็นสวนยางพารา  และเป็นเขต  ส.ป.ก.  ประชากรจะอยู่อาศัยบริเวณที่ราบและที่ราบเชิงเขา ซึ่งจะอาศัยหนาแน่นบริเวณริมถนนและวัด

        จุดเด่นของพื้นที่ ( ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล )

               ตำบลคลองไทร  ประกอบด้วยประชากรที่มีรายได้ระดับปานกลาง เหมาะที่จะพัฒนาเสริมสร้างให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป มีความพร้อมทางด้านบุคลากร ตลอดจนมีลักษณะภูมิประเทศที่เอื้ออำนวยต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้าขายและอาชีพด้านอื่น ๆ มีสถานที่ซึ่งพร้อมที่จะพัฒนาให้เป็นระบบเกษตรกรรมครบวงจร  เป็นพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท และเอื้อต่อการพัฒนาตำบลให้เจริญก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพในอนาคตได้

ประวัติความเป็นมา
21 กรกฎาคม 2557

0


ประวัติความเป็นมา 
                
                จากคำบอกเล่าของปู่หลวงชู ฉันทเสวี อดีตเจ้าอาวาสวัดอัมพาราม ได้กล่าวไว้ว่า ตำบลคลองไทร เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อครั้งก่อนจะแยกออกมาเป็นตำบลคลองไทรนั้นได้รวมอยู่กับตำบลท่าเคย เรียกรวมว่าตำบลท่าเคย  ขึ้นตรงกับอำเภอพุนพิน  ซึ่งมีนายอำเภอในขณะนั้นชื่อนายหลวงไชย ครั้นต่อมา   จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอท่าฉางขึ้น  ซึ่งตรงกับอำเภอพุนพิน 1 ตำบล รวมกับตำบลท่าฉางซึ่งมีนายอำเภอในขณะนั้นชื่อนายหลวงไชย ครั้นต่อมาจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอท่าฉางขึ้น ซึ่งตรงกับอำเภอพุนพิน1ตำบลรวมกับตำบลท่าฉางของอำเภอไชยามารวม  2  ตำบลเป็น  1 กิ่งท่าฉางและได้แยกตำบลท่าเคยเป็น 2  ตำบล คือ ตำบลท่าเคยปัจจุบัน และตำบลคลองไทร มีกำนันคนแรกของตำบลคลองไทร คือกำนันช่วย และตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านคลองไทร  ทางทิศใต้วัดม่วง จึงได้เอกชื่อบ้านของตัวเองมาตั้งเป็นชื่อตำบลคลองไทร  ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทรได้รับการจัดตั้งเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537 เมื่อวันที่  23 กุมภาพันธ์ 2540 ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศทั่วไปเล่มที่  113 ตอนพิเศษ52 ลงวันที่  25  ธันวาคม 2539 ลำดับที่ 3020

ลักษณะทางด้านสังคม
21 กรกฎาคม 2557

0


            
               สภาพทางสังคม
         
               ประชากร ตำบลคลองไทรมีประชากรทั้งหมด  5,139  คนแยกเป็นชาย  2,583  คน  หญิง  2,556 
คนมีความหนาแน่นเฉลี่ย  55.85  คน/ตารางกิโลเมตร  จำนวน  ครัวเรือน  1,668  ครัวเรือน
                        1. การศึกษา

                               โรงเรียนประถมศึกษา   จำนวน  3  แห่ง 
                                      -  โรงเรียนวัดอัมพาราม  ตั้งอยู่หมู่ที่    3
                                      -  โรงเรียนวัดท่าแซะ ตั้งอยู่หมู่ที่    4
                                      -  โรงเรียนบ้านควนสุวรรณ ตั้งอยู่หมู่ที่    6
                               โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส ) 1 แห่ง
                                      -  โรงเรียนวัดท่าแซะ 
                               ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลองไทร  1  แห่ง
                                      -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 4 แห่ง
                       2 . สถาบันและองค์กรทางศาสนา มีวัด  1 แห่ง วัดอัมพาราม
                       3 . สาธารณสุข
                                      - สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน 1 แห่ง
                                      - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 3 แห่ง
                                      - อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 100 เปอร์เซ็นต์
                      4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                                      - สถานีตำรวจทางหลวง 1 แห่ง
                                      - หน่วยบริการประชาชน สภ. ท่าฉาง1 แห่ง
                     5. สนามกีฬาประจำตำบล สนามกีฬา  9   แห่ง
                     6. ประเพณี ชุมชนคลองไทร  ยังเป็นชุมชนที่มีความหนาแน่นมีการผสมผสานประเพณีสมัยใหม่เล็กน้อย ประเพณีที่สำคัญของชุมชนมีดังต่อไปนี้
                               1. ประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุ  และสรงน้ำพ่อท่านนุ้ย
                               2. ประเพณีทำขวัญนาค
                               3. ประเพณีทำบุญเดือนสิบ
                              

ลักษณะทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ
21 กรกฎาคม 2557

0


                 
          ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
                   
  
                     "ทรัพยากรป่าไม้  ทรัพยากรสัตว์น้ำ  ทรัพยากรดิน  ที่สาธารณประโยชน์  ป่าสงวนแห่งชาติ"

มวลชนจัดตั้ง
21 กรกฎาคม 2557

0


 
                       -   ลูกเสือชาวบ้าน    จำนวน  2 รุ่น  320  คน
                       -   ไทยอาสาป้องกันชาติ   จำนวน  2 รุ่น   50   คน
                       -   กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ  จำนวน  2 รุ่น  120  คน
                       -   เยาวชนชนบท  จำนวน  2 รุ่น  120  คน
                       -   อปพร.  จำนวน  2 รุ่น  108  คน

 

แผนที่ตำบลคลองไทร
21 กรกฎาคม 2557

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนที่ตำบลคลองไทร ได้ที่นี่