ITA
รายงานผลคะเเนนการประเมินคุณธรรมเเละโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
22 กันยายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลคะเเนนการประเมินคุณธรรมเเละโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลคะเเนนการประเมินคุณธรรมเเละโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
5 ตุลาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลคะเเนนการประเมินคุณธรรมเเละโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ช่องทางการตอบเเบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)
1 กรกฎาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ช่องทางการตอบเเบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ได้ที่นี่

รายงานผลคะเเนนการประเมินคุณธรรมเเละโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
21 มิถุนายน 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลคะเเนนการประเมินคุณธรรมเเละโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 61 - เมษายน 62)
9 พฤษภาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 61 - เมษายน 62) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
26 พฤศจิกายน 2561

0


แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

เอกสารแนบ
แบบสรุปความพึงพอใจ ประจำปี 2561
25 ตุลาคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบสรุปความพึงพอใจ ประจำปี 2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ