ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรขององค์ก่ารบริหารส่วนตำบลคลองไทร

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรขององค์ก่ารบริหารส่วนตำบลคลองไทร

400

4 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมประจำเดือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

ประชุมประจำเดือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

725

14 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการช่วยเหลือเด็กที่อาศัยในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

โครงการช่วยเหลือเด็กที่อาศัยในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

642

17 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

624

8 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
วันปิยะมหาราข ปี 2564

วันปิยะมหาราข ปี 2564

637

9 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
วันรักต้นไม้ปี 2564

วันรักต้นไม้ปี 2564

712

29 ตุลาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมจิตพอเพียงต้านการทุจริต

เจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมจิตพอเพียงต้านการทุจริต

715

17 ธันวาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563

718

18 สิงหาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

853

28 กุมภาพันธ์ 2563
อ่านเพิ่มเติม...
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

822

11 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

901

20 ธันวาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
เข้าร่ามงานวันต่อต้านคอร์รับชันสากล(ประเทศไทย) ณ โรงเเรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เข้าร่ามงานวันต่อต้านคอร์รับชันสากล(ประเทศไทย) ณ โรงเเรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

818

12 ธันวาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสา

กิจกรรมจิตอาสา

879

11 ธันวาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

905

13 ตุลาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมประชุมสามัญประจำปี 2562 และสมัชชาเด็กเเละเยาวชนตำบลคลองไทร

กิจกรรมประชุมสามัญประจำปี 2562 และสมัชชาเด็กเเละเยาวชนตำบลคลองไทร

879

18 กันยายน 2562
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองไทร

โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองไทร

893

12 กันยายน 2562
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"  ประจำเดือนสิงหาคม 2562

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ประจำเดือนสิงหาคม 2562

971

30 สิงหาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำพุทธศักราช 2562

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำพุทธศักราช 2562

738

12 สิงหาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562

721

28 กรกฎาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

733

15 กรกฎาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...